top of page

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЙСЬКОЇ ШКОЛИ


BENVENUTI NELLA SCUOLA ITALIANA

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЙСЬКОЇ

ШКОЛИ

Vi diamo il benvenuto nella scuola italiana!

Vi consigliamo di reperire le informazioni sulla

localizzazione dell’Istituto scolastico più vicino al vostro

domicilio, a seconda del grado di scuola che dovrà

frequentare vostro figlio/a secondo l’ordinamento scolastico italiano, così come specificato nella tabella sottostante.

Informazioni dettagliate possono essere consultate anche su:

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Вітаємо вас в італійській школі!

Ми рекомендуємо Вам отримати інформацію про розташування найближчої до вашого дому школи, залежно від рівня школи, яку Ваша дитина має відвідувати відповідно до італійської шкільної

системи, як зазначено в таблиці нижче.


Детальну інформацію також можна знайти на:

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

​LA SCUOLA IN ITALIA

ШКОЛА В ІТАЛІЇ

​• Asilo nido fino a 3 anni

• Scuola dell’infanzia da 3 a 6 anni

• Scuola primaria da 6 a 11 anni

• Scuola secondaria di 1° grado da 11 a 14 anni

• Scuola secondaria di 2° grado oltre 14 anni

​● Дитячий садок (яслі) для дітей до 3 років

● Дитячий садок від 3 до 6 років

● Початкова школа від 6 до 11 років

● Загальноосвітня школа 1-го рівня від 11 до 14 років

● Загальноосвітня школа 2-го рівня для старших 14 років

​DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Per iscrivere i figli a scuola il genitore deve compilare il modulo fornito dalla segreteria della scuola.

Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla segreteria:

✔ certificato di nascita

✔ certificato di vaccinazione

✔ dichiarazione della scuola frequentata nel paese

d’origine


In mancanza di questa documentazione, il genitore

autocertifica la data di nascita dell’alunno, la classe

frequentata dal figlio nel paese d’origine e tutte le altre

informazioni richieste.


Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:

✔ la scelta del tipo di scuola

✔ la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento

della religione cattolica

Щоб зарахувати дітей до школи, батьки повинні заповнити форму, надану секретаріатом школи.

Якщо у батьків вже є такі документи, можна надати їх до секретаріату:

✔свідоцтво про народження

✔довідка про щеплення

✔довідку про школу, де дитина навчалася в країні походження


У разі відсутності цих документів батьки самостійно засвідчують дату народження учня, клас, який відвідувала дитина вкраїні походження, та всю іншу необхідну інформацію.


Під час реєстрації заповнюються форми для:

✔ вибору типу школи

✔вибору того,вивчати католицьку релігію чи ні

Potete iscrivere i vostri figli a scuola in qualunquemomento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate. Tutti i bambini hanno diritto a frequentare la scuola in Italia anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione.


Per il nido e le scuole dell’infanzia, non essendo scuola dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazionidi profilassi.

Ви можете записати своїх дітей до школи в будь-який час навчального року, навіть якщо шкільний процес вже розпочався. Усі діти мають право відвідувати школу в Італії, навіть якщо вони не дотримуються

правил перебування та вакцинації.

Для відвідування ясель та садка, оскільки це не обов’язкова школа, необхідні профілактичні

щеплення.

CALENDARIO SCOLASTICO – ORARI –

FREQUENZA

ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР - РОЗКЛАД

УРОКІВ-ТРИВАЛІСТЬ

La scuola dura circa 9 mesi. Inizia intorno alla metà di settembre e finisce circa a metà giugno. Asili nido e scuole dell’infanzia sonoaperti sino a fine giugno.

Ci sono due periodi di vacanza per tutte le scuole:

• due settimane circa, per le feste natalizie

• una settimana circa, per la Pasqua (quest’anno dal

14 al 19 aprile).


Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno scolastico e dipendono dalle decisioni delle singole scuole.


La scuola vi informerà del proprio calendario scolastico

Навчання триває близько 9 місяців. Воно

починається приблизно в середині вересня і

закінчується приблизно в середині червня. Ясла та дошкільні заклади працюють до кінця червня.

Для всіх шкіл передбачено два періоди канікул:

• близько двох тижнів, на різдвяні свята

• близько тижня, на Великдень (цього року з 14 по 19 квітня).

Інші дні канікул розподіляються протягом

навчального року і залежать від рішень окремих шкіл.


Школа повідомить вам свій шкільний календар

Le attività scolastiche si svolgono di norma nelle ore del mattino, ma in alcuni casi proseguono nel pomeriggio. L’orario di ingresso e uscita variano aseconda del grado di scuola, del modello scelto dal genitore e

dell’organizzazione della singola scuola.


Chiedete alla scuola l’orario previsto per la frequenzadi

vostro figlio/a.

Навчання зазвичай відбувається вранці, але в деяких випадках продовжується і вдень.

Час початку та закінчення уроків залежить від рівня школи, моделі, обраної батьками, та організації окремої школи.


Запитайте в школі очікуваний розклад уроків вашої дитини.

Le assenze degli alunni devono sempre essere

giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Батьки або особи, що їх замінюють, маютьнадавати

пояснення причин відсутності учнів.

REFEZIONE E TRASPORTI

ХАРЧУВАННЯ І ТРАНСПОРТ

Quando le attività didattiche proseguono nel

pomeriggio, all’interno delle scuole è previsto il servizio di refezione scolastica. I genitori pagano per far consumare il pranzo al proprio figlio una retta diversa secondo il reddito della famiglia.

E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi di

salute o per motivi religiosi.

Per iscriversi alla refezione scolastica, nella maggior parte dei casi, si deve fare richiesta al Comune dove si ha ildomicilio/residenza, tramite la scuola.

*Per eventuali altre domande o per qualsiasi altro

problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

Коли навчання триває також у другій половині дня, у школах надається харчування. Батьки вносять різну оплату за обід своєї дитини відповідно до рівня доходів сім’ї.

Є можливість просити про спеціальну дієту за станом здоров'я або з релігійних мотивів.

Щоб отримувати харчування у школі, у більшості випадків необхідно подати запит до муніципалітету, де ви маєте місцепроживання, через школу.


*З будь-яких інших питань або проблем звертайтеся до секретаріату школи.

IL FIGLIO/A NON SA L’ITALIANO

СИН/ДОНЬКА НЕ ЗНАЮТЬ

ІТАЛІЙСЬКОЇ

​Se vostro figlio/a non conosce la lingua italiana, lascuola organizzerà attività di insegnamento dell’italianoorale e scritto; i progetti saranno svolti individualmenteo in piccolo gruppo. Per raggiungere tale obiettivo gliIstituti Scolastici si avvarranno dei propri docenti e dituttele risorsedi cui il territorio potrà disporre.

Якщо ваша дитина не знає італійської мови, школа організовує усне та письмове навчання італійської мови; проекти будуть виконуватися індивідуально або в невеликих групах. Для досягнення цієї мети школи використовуватимуть своїх вчителів і всі ресурси, які буде мати у своєму розпорядженні

відповідна територіальна адміністрація.

​RIUNIONI TRA GENITORI E INSEGNANTI

ЗУСТРІЧІ БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ

Gli insegnanti periodicamente incontrano i genitori per parlare con loro del programma della classe, dei loro figli, delle loro difficoltà eprogressi.

Questi momenti di incontro sono molto importanti perché la scuola e la famiglia possono collaborare anche al fine di un buon inserimento e inclusione nel nuovo contesto.

Ogni insegnante comunica ai genitori il giorno e l’ora in cui può incontrarli.Anche i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti.

Вчителі періодично зустрічаються з батьками, щоб

поговорити з ними про навчальні програми, про їхніх дітей, їхні труднощі та успіхи.

Ці моменти зустрічі дуже важливі, тому що школа та сім’я можуть співпрацювати також з метою якісної

залученості та інтеграції в новий контекст.

Кожен вчитель повідомляє батькам день і час, коли вони можуть зустрітися з ним.Батьки також можуть попросити про співбесідуз вчителями.

VALUTAZIONE

ОЦІНКИ

Ogni anno scolastico è diviso in trimestri o quadrimestri. Al termine del trimestre o del quadrimestre gli insegnanti effettuano unavalutazione dei risultati

scolastici degli alunni e preparano un “documento di valutazione” che viene consegnato alla famiglia.

Le valutazioni sono espresse con un giudizio descrittivo nella scuola primaria e in decimi con voti da 1 a 10 nelle

scuole secondarie di primo e secondo grado.

Кожен навчальний рік ділиться на триместри або чверті.

Наприкінці триместру чи чверті вчителі проводять оцінку навчальних результатів учнів та готують

«оціночний документ», який передається родині.

Оцінки виражаються описовим судженням у

початковій школі та оцінками від 1 до 10 у молодших

і старших класах середньої освіти.

NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA

ЯСЛІ ТА МОЛОДША ШКОЛА

In Italia la frequenza dei bambini al nido e alla scuola

dell’infanzia non è obbligatoria. Si consiglia comunque

l’iscrizione e la frequenza. In alcuni casi è opportuno un inserimento graduale, con un orario ridotto nel primo periodo. Non essendo scuola dell’obbligo non ci sono particolari vincoli di orario. E’ possibile iniziare con una frequenza mattutina per arrivare gradualmente alle 40 ore settimanali. Poiché questo aspetto è fortemente influenzato dalle caratteristiche del bambino, si consiglia di condividerecon le insegnanti le modalità di

inserimento nella scuola.

В Італії відвідування молодших шкіл і садків не є обов’язковим. Проте запис та відвідування

рекомендуються. У деяких випадках рекомендується поступове залучення, зі зменшеною кількістю годин на початку.Оскільки школа не є обов’язковою,

особливих обмежень у часі немає. Можна починати з ранкових відвідувань, поступово досягаючи 40 годин на тиждень. Оскільки на цей аспект сильно

впливають особливості дитини, доцільно поділитися з вчителями способами залучення дитини в школу.

​SCUOLA PRIMARIA

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

In molte scuole i genitori possono scegliere fra diversi orari e organizzazione scolastica:

✔ classe a “tempo pieno”: 40 ore settimanali (di solito dal lunedì al venerdì (come esempio dalle 8 alle 16 - orario dipendente dalla singola scuola), con la possibilità del servizio mensa

✔ classe a “tempo normale”: 24, 27 o 30 ore settimanali. In questo caso con un numero di

У багатьох школах батьки можуть вибирати між різними розкладами та розпорядком школи:

✔ режим «повний робочий день»: 40 годин на тиждень (зазвичай з понеділка по п'ятницю (як приклад, з 8 до 16 - в залежності від окремої школи), з можливістю шкільного харчування

✔режим«звичайнийчас»:24, 27 або 30 годин на тиждень.У цьому випадку зі змінною

pomeriggi variabile a seconda dell'organizzazione della scuola.

Le discipline previste sono: Lingua italiana, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Tecnologia e informatica, Inglese, Arte e immagine, Scienze motorie, Educazione musicale, Religione (oppure materia alternativa)


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale scolastico occorrente.

кількістю днів в залежності від розпорядку школи.


Передбачені дисципліни: італійська мова, математика, природознавство, історія, географія, технології та інформаційні технології, англійська мова, мистецтво та образотворчість, фізичне виховання, музична освіта, релігія (абоальтернативний предмет)


*Запитайте вучителів список необхідних шкільних матеріалів.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-ГО

СТУПЕНЯ (молодша середняшкола)

La scuola secondaria di primo grado prevede 30ore settimanali, In alcune scuole è possibile un tempo prolungato che può prevedere fino a 36/40 ore settimanali con dei rientri pomeridiani.

Nella scuola secondaria di primo grado le discipline di previste sono: Italiano, storia, geografia; Matematica e scienze; Tecnologia; Inglese; Seconda lingua comunitaria; Arte e immagine; Scienze motorie e sportive; Musica, Religione cattolica (oppure materia alternativa).

Per gli alunni stranieri neo-arrivati è possibile utilizzare le 2 ore della seconda lingua comunitariaper potenziare l’insegnamento della lingua italiana.


Dopo la scuola secondaria di 1° grado, i ragazzi devono frequentare almeno 2 anni di scuola secondaria di 2°grado o corsi professionali.


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale

scolastico occorrente.

У такій школі передбачено 30 навчальнихгодин на тиждень. У деяких школах можливий подовжений час, що передбачає до 36/40 годин на тиждень із поверненням у другійполовині дня.

У молодшій середній школі передбаченінаступні предмети: італійська мова, історія,географія;

Математика і природознавство; Технологія;англійська; Друга іноземна мова; Мистецтво та образотворче мистецтво;Фізичне виховання та спорт; Музика, католицька релігія (або альтернативнийпредмет).

Для новоприбулих іноземних учнів є можливістьвикористовувати 2 години другої іноземної мовидля покращення володіння італійською мовою.


Після закінчення загальноосвітньої школи 1-го рівня діти повинні відвідувати не менше 2-х років

загальноосвітньої школи 2-го рівня абокурси професійної підготовки.


* Запитайте в учителів список необхідних шкільних матеріалів.

SCUOLA SECONDARIA

DI SECONDO GRADO

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 2-ГО

РІВНЯ (старша середня школа)

Le scuole secondarie di secondo grado si differenziano in Istituti professionali, Istituti tecnici eLicei. All’interno di queste tipologie possono essere scelti indirizzi specifici, cioè percorsi cheapprofondiscono alcune

discipline, legate all’ambito di maggior interesse per lo

studente.

Gli istituti professionali si caratterizzano per uno stretto contatto con il mondo del lavoro e per percorsi che valorizzano anche materie di studio pratiche, mentre i tecnici ed i licei sono più orientate verso saperi teorici, per quanto i tecnici offronoapprendimenti con specifico taglio laboratoriale.


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale

scolastico occorrente.

Старші середні школи поділяються на професійні інститути, технічні інститути та ліцеї. З-поміж цих типів можна вибиратиконкретні напрямки, тобто напрямки, якіпоглиблюють вивчення певних

дисципліни, пов’язані зі сферою, яканайбільше цікавить учня.

Професійні інститути характеризуються тіснимконтактом з ринком праці та напрямками, які також покращують практичні навички, тоді яктехнікуми та ліцеї більше орієнтовані натеоретичні знання, не

дивлячись на те, що технікуми пропонуютьнавчання із особливим робочим підходом.


* Запитайте в учителів список необхідних шкільних матеріалів.


259 visualizzazioni0 commenti
bottom of page